اتو کلاو بیمارستانی

اتو کلاو بیمارستانی

2024-03-23 18:24:52 محصولات
اتوکلاو افقی استریلیزاتور 6200 لیتری برای استریل و بی خطر سازی و امحاء پسماندهای بیمارستانی

اتو کلاو بیمارستانی

توضیحات


فایل های PDF