درباره ما

پربازدیدترین ها

درباره ما

درباره ما

2024-03-19 18:30:01 صفحات ثابت

شرکت پایا الکتریک افزار با هدف طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنایع بسته بندی در سال 1380 تاسیس گردید
با گسترش فعالیت و همگام با ارائه تکنولوژیهای جدید پایا الکتریک افزار به دپارتمانهای پایا الکتریک جهت طراحی و ساخت سیستمهای اتوماسیون صنعتی و پایا افزار جهت طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنایع بسته بندی  غذائی راه اندازی گردید.